Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden badkamers en nood douchecabines:

Artikel 1

1. De huurovereenkomst heeft betrekking op de op de huurovereenkomst omschreven goederen, nader te noemen goed, en wordt afgesloten voor de aldaar vermelde huurperiode. Minimale huurperiode van 1 week. bij korter huren wordt 1 week huur gerekend.

2. De door de verhuurder genoemde levertijden zijn altijd bij benadering genoemde levertijden. De verhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk zijn jegens de huurder indien om welke reden dan ook de genoemde levertijd wordt overschreden.

Artikel 2

Het is de huurder verboden:

a. het goed aan derden ten gebruike af te staan, het te bezwaren of te verhuren en evenmin om het te verkopen of om het op andere wijze te vervreemden;

b. het goed geheel of gedeeltelijk te demonteren zonder toestemming van verhuurder.

c. enige reparatiehandeling aan het goed uit te voeren of uit te doen voeren Zonder toestemming verhuurder.

Artikel 3

1. Vanaf het moment dat de huurder het goed in ontvangst heeft genomen komt het volledig voor zijn risico.

2. Vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient direct na ontdekking door de huurder aan de verhuurder te worden gemeld.

3. Bij vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal of verduistering dan wel bezwaring van het goed dient de huurder de nieuwwaarde van het goed aan verhuurder te vergoeden.

Artikel 4

De huurder is verantwoordelijk voor de vuilwaterlozing.
De stroomvoorziening van de badkamers en douche cabines dient altijd via een geaard stopcontact te lopen.
Bij vorst wordt er door verhuurder vorsttoeslag gevorderd i.v.m. de aan te brengen maatregelen.
Tijdens een vorstperiode moet de stroom van een badkamer en of doucheboiler ten alle tijden aangesloten blijven.

Artikel 5

Ter vermijding van de kans op schade of letsel voor zichzelf of derden en ter voorkoming van beschadiging van het goed of goederen van derden, dient de huurder het goed zowel in als buiten gebruik met vereiste zorgvuldigheid en met inachtneming van de gebruiksaanwijzing te behandelen.
Alle kosten in verband met opbouw, montage, afbouw, demontage, stabiliseren, aan- en afvoer alsmede precariorechten van goederen komen voor rekening en verantwoording van huurder.

Artikel 6

Alle benodigde accessoires dient de huurder voor eigen rekening te betrekken. De kosten zijn niet in het huurtarief begrepen.

Mocht de douche niet passen door verkeerde meting van de huurder wordt er een andere plek gezocht voor plaatsing van de douche. mocht dat niet mogelijk zijn en er moet een kleinere douche geplaatst worden dan worden er transportkosten in rekening gebracht voor de extra rit.

Artikel 7

De huurder is aansprakelijk voor alle door de verhuurder gemaakte reinigings- en reparatiekosten indien het gehuurde goed in slechte staat aan de verhuurder wordt teruggegeven, e.e.a. ter beoordeling van de verhuurder.

Artikel 8

Tot aan het moment dat het goed weer feitelijk door verhuurder is opgehaald is de huurder tegenover de verhuurder aansprakelijk voor alle schade die aan het goed mocht worden aangericht, ongeacht de vraag of de huurder blaam treft, alsmede voor alle reparatie- dan wel reinigingskosten van het gehuurde goed.

Artikel 9

1. De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade die het gehuurde goed na inontvangstneming door de huurder mocht oplopen, noch ook voor de daardoor ontstane indirecte schade.

2. De verhuurder is evenmin aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die mocht worden toegebracht door het gehuurde goed.

3. De huurder is gehouden de verhuurder schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle vorderingen die derden tegen de verhuurder mochten aanhangig maken terzake van door het gehuurde goed veroorzaakte schade.

Artikel 10

1. Indien de huurder op rekening huurt, dient de betaling van de door de verhuurder verzonden nota te geschieden binnen 21 dagen na de factuurdatum zonder dat de huurder enig beroep op schuldvergelijking kan doen.

2. Indien huurder de in lid 1. genoemde nota niet binnen de termijn van 30 dagen betaalt, is hij aan de verhuurder een rente verschuldigd van 1,5% van het factuurbedrag voor iedere maand dat de huurder met betaling in gebreke blijft. Voor berekening van de rente geldt een deel van de maand als een hele maand.

3. Het in de leden 1. en 2. genoemde geldt voor iedere rekening die aan een huurder van de verhuurder wordt verstuurd.

Artikel 11

1. Indien de huurder een of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij overlijdt, indien hij in staat van faillissement verklaard wordt, indien hij surseance van betaling vraagt, dien hij overgaat tot liquidatie van zijn zaken of indien zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag genomen wordt heeft de verhuurder het recht om de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde deel als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schade en rente. Verhuurder is tevens gerechtigd om de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde deel als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist en onverminderd het recht van de verhuurder op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien zich een van de hierboven geschetste omstandigheden in de nabije toekomst zal voordoen.

2. In gevallen in lid 1. genoemd is de verhuurder te alle tijden, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf gerechtigd om het goed bij de huurder terug te halen. De huurder verplicht zich op voorhand alsdan aan de verhuurder de in dat verband door verhuurder gewenste medewerking te verlenen. De huurder machtigt de verhuurder bij dezen zich toegang te verschaffen tot de plaats waar het goed zich bevindt. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor enige schade die, hetzij door de huurder, hetzij door derden, in verband met het terughalen van het goed c.q. het niet continueren van de huurovereenkomst wordt geleden.

3. De huurder is aan verhuurder verschuldigd alle kosten die de verhuurder maakt tot de inning van de aan de verhuurder verschuldigde bedragen en tot verzekering van haar rechten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van de verhuurder om daarenboven vergoeding te vorderen van schaden, kosten en interesten, die door verhuurder voortvloeien uit de niet dan wel te late betaling, teruggave en/of annulering van de onderhavige overeenkomst.

4. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten en procureurs, deurwaarders en schade-experts e.d.

Artikel 12

Indien de huurder, na plaatsing en aanvaarding van de opdracht, deze wenst te annuleren, om welke reden dan ook, dan heeft de verhuurder naar vrije keuze het recht hetzij de huurder te verplichten tot volledige nakoming van de overeenkomst, hetzij de annulering te accepteren onder voorwaarde dat de huurder binnen een door verhuurder te stellen termijn en bedrag als schadevergoeding het bedrag betaalt.

Artikel 13

Wanneer het water er af is geweest tijdens de verbouwing dan moet huurder eerst de douche door laten lopen met water zodat de boiler vol zit met water en alle lucht uit de leidingen is. Hierna mag pas de stekker erin gedaan worden van de boiler. Gebeurt dit niet in de goede volgorde dan brandt het systeem door en is de boiler kapot. De kosten hiervoor worden door berekend aan huurder door de verhuurder.

Artikel 14

De huurder kan de huurovereenkomst annuleren. Indien annulering uiterlijk 14 tot 7 dagen voor aanvang van de huurperiode geschiedt dient de huurder 50 % van de huursom te betalen. Indien de annulering geschiedt uiterlijk binnen 7 dagen voor aanvang van de huurperiode is de volledige huursom verschuldigd.

Artikel 15

Bij spoedlevering binnen 1 week komen er eenmalig extra kosten overheen.

Artikel 16

1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.